PTU question papers

PTU Question Papers

It is not an official website.

पेपर्स भेजो & रुपये कमाओ


PTU  Papers

 
BTECH BT 3 SEM Papers


BTECH-BT-3-SEM-BIOCHEMISTRY-76948-JAN-2021

BTECH-BT-3-SEM-BIOSTATISTICS-76945-JAN-2021

BTECH-BT-3-SEM-FOUNDATIONS-OF-BIOTECHNOLOGY-76946-JAN-2021

BTECH-BT-3-SEM-MICROBIOLOGY-76947-JAN-2021

BTECH-BT-3-SEM-TRANSPORT-PHENOMENON-76949-JAN-2021

BTECH-BT-3-SEM-BIOCHEMISTRY-76948-DEC-2020

BTECH-BT-3-SEM-BIOSTATISTICS-76945-DEC-2020

BTECH-BT-3-SEM-FOUNDATIONS-OF-BIOTECHNOLOGY-76946-DEC-2020

BTECH-BT-3-SEM-MATHEMATICS-55071-DEC-2020

BTECH-BT-3-SEM-MICROBIOLOGY-55073-DEC-2020

BTECH-BT-3-SEM-MICROBIOLOGY-76947-DEC-2020

BTECH-BT-3-SEM-TRANSPORT-PHENOMENON-55075-DEC-2020

BTECH-BT-3-SEM-TRANSPORT-PHENOMENON-76949-DEC-2020

BTECH-BT-3-SEM-BIOCHEMISTRY-55074-MAY-2019

BTECH-BT-3-SEM-BIOCHEMISTRY-76948-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-BIOCHEMISTRY-BTBT-304-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-BIOSTATISTICS-BTBT301-18-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-FOUNDATIONS-OF-BIOTECHNOLOGY-55072-MAY-2019

BTECH-BT-3-SEM-FOUNDATIONS-OF-BIOTECHNOLOGY-55072-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-FOUNDATIONS-OF-BIOTECHNOLOGY-BTBT302-18-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-MATHEMATICS-55071-MAY-2019

BTECH-BT-3-SEM-MATHEMATICS-55071-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-MICROBIOLOGY-55073-MAY-2019

BTECH-BT-3-SEM-MICROBIOLOGY-55073-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-MICROBIOLOGY-76947-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-TRANSPORT-PHENOMENON-55075-MAY-2019

BTECH-BT-3-SEM-TRANSPORT-PHENOMENON-55075-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-TRANSPORT-PHENOMENON-76949-NOV-2019

BTECH-BT-3-SEM-FOUNDATIONS-OF-BIOTECHNOLOGY-A1150-DEC-2018

BTECH-BT-3-SEM-MATHEMATICS-A1154-DEC-2018

BTECH-BT-3-SEM-MICROBIOLOGY-A1151-DEC-2018

BTECH-BT-3-SEM-TRANSPORT-PHENOMENON-A1153-2-DEC-2018

BTECH-BT-3-SEM-TRANSPORT-PHENOMENON-A1153-DEC-2018

 
BTECH BT 4 SEM Papers


BTECH-BT-4-SEM-BIOSTATISTICS-55084-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-CELL-MOLECULAR-BIOLOGY-55087-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-CELL-MOLECULAR-BIOLOGY-77588-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-ENVIRONMENTAL-BIOTECHNOLOGY-77591-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-IMMUNOLOGY-AND-IMMUNOTECHNOLOGY-1-55086-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-IMMUNOLOGY-IMMUNOTECHNOLOGY-77587-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-INDUSTRIAL-MICROBIOLOGY-55085-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-INDUSTRIAL-MICROBIOLOGY-77586-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-INTELLECTUAL-PROPRIETARY-RIGHTS-BIOETHICS-AND-BIOSAFETY-55088-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-INTELLECTUAL-PROPRIETORY-RIGHTS-BIOETHICS-AND-BIOSAFETY-77589-DEC-2020

BTECH-BT-4-SEM-BIOSTATISTICS-55084-MAY-2019

BTECH-BT-4-SEM-BIOSTATISTICS-55084-NOV-2019

BTECH-BT-4-SEM-CELL-AND-MOLECULAR-BIOLOGY-55087-MAY-2019

BTECH-BT-4-SEM-CELL-AND-MOLECULAR-BIOLOGY-55087-NOV-2019

BTECH-BT-4-SEM-IMMUNOLOGY-AND-IMMUNOTECHNOLOGY-1-55086-MAY-2019

BTECH-BT-4-SEM-IMMUNOLOGY-AND-IMMUNOTECHNOLOGY-1-55086-NOV-2019

BTECH-BT-4-SEM-INDUSTRIAL-MICROBIOLOGY-55085-MAY-2019

BTECH-BT-4-SEM-INDUSTRIAL-MICROBIOLOGY-55085-NOV-2019

BTECH-BT-4-SEM-INTELLECTUAL-PROPRIETARY-RIGHTS-BIOETHICS-55088-MAY-2019

BTECH-BT-4-SEM-INTELLECTUAL-PROPRIETARY-RIGHTS-BIOETHICS-AND-BIOSAFETY-55088-NOV-2019

BTECH-BT-4-SEM-BIOSTATISTICS-A1166-DEC-2018

BTECH-BT-4-SEM-CELL-AND-MOLECULAR-BIOLOGY-A1169-DEC-2018

BTECH-BT-4-SEM-IMMUNOLOGY-AND-IMMUNOTECHNOLOGY-A1168-DEC-2018

BTECH-BT-4-SEM-INDUSTRIAL-MICROBIOLOGY-A1167-DEC-2018

BTECH-BT-4-SEM-INTELLECTUAL-PROPRIETARY-RIGHTS-BIOETHICS-AND-BIOSAFETY-A1170-DEC-2018

BTECH-BT-4-SEM-TRANSPORT-PHENOMENON-A0660-DEC-2018